Kwaliteit

Op deze pagina kun je informatie vinden over de kwaliteitseisen waar ik als lactatiekundige aan voldoe. Ook kun je lezen hoe je een klacht kunt indienen wanneer je niet tevreden bent over de zorg die ik geleverd heb. 

Algemene voorwaarden

Hier kun je de algemene voorwaarden lezen. 

WHO-code

De WHO-code heet voluit de 'Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van
vervangingsmiddelen voor moedermelk'.
Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder
beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor
babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de
Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

Ik werk echter niet alleen met merken en producten van bedrijven die zich aan de WHO-code houden. Dit is de reden dat ik voor sommigen merken geen reclame zal maken.

De WHO-code wil:
- borstvoeding beschermen en bevorderen;
- dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen;
- dat vervangingsmiddelen voor moedermelk - wanneer nodig - juist worden gebruikt;
- dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd.
De WHO-code is hier in het Nederlands te lezen.

IBCLC

De titel IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) mag een lactatiekundige voeren wanneer haar werkervaring en scholingsuren voldoen aan de eisen van de IBLCE en zij het internationaal erkend examen heeft afgerond.
Een lactatiekundige IBCLC moet iedere vijf jaar opnieuw certificeren met behulp van CERPS (scholingspunten).

Beroepsprofiel Lactatiekundige IBCLC

NVL

De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL) is de beroepsvereniging van erkende lactatiekundigen IBCLC.

Visie
Ieder kind heeft recht op borstvoeding en alle ouders hebben het recht op gezonde gezinsvorming. De beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen NVL staat voor de professionele inzet van lactatiekundigen IBCLC bij ouders en kinderen in deze levensfase.

Missie
1. De NVL streeft ernaar om een breed maatschappelijk draagvlak te creëren voor borstvoeding als norm;
2. De lactatiekundige IBCLC is dé specialist voor professionele hoogkwalitatieve zorg bij borstvoeding;
3. De beroepsvereniging verbindt, ondersteunt en versterkt de lactatiekundige IBCLC die werkzaam zijn in verschillende werkvelden in de Nederlandse samenleving en streeft daarnaast naar multidisciplinaire samenwerking;
4. Elk gezin krijgt op verzoek zorg van een lactatiekundige IBCLC. Deze inzet van de lactatiekundige IBCLC werkt preventief en kosteneffectief in de nationale gezondheidszorg.

Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over de zorg en ondersteuning die je van je lactatiekundige IBCLC hebt gehad. We moedigen je allereerst aan om dit met je eigen lactatiekundige IBCLC bespreekbaar te maken. Is de uitkomst onbevredigend of voel je je niet of onvoldoende gehoord, dan kun je een klacht indienen.

Elke lactatiekundige IBCLC is wettelijk verplicht ingeschreven te staan bij een externe geschilleninstantie, waar je als cliënt je klacht kunt indienen. De geschilleninstantie is een onafhankelijke instelling. Deze fungeert in eerste instantie als mediator. Wanneer dit niet voldoende is, zijn ook verdere stappen mogelijk. De uitspraak is bindend. Ik ben ingeschreven bij Klachtenportaal Zorg

Daarnaast is het mogelijk om een klacht tegen een lactatiekundige IBCLC in te dienen via de IBLCE (International Board of Lactation Consultant Examiners), de organisatie die internationaal verantwoordelijk is voor de certificering van en richtlijnen voor lactatiekundigen IBCLC. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de IBLCE, waar ook een in te vullen klachtenformulier te vinden is. 

De volledige tekst van de klachtenprocedure lees je hier

 

Klachten kunnen de volgende onderwerpen betreffen:

- Financiële geschillen
- Schending van de privacy
- Onvoldoende communicatie door de lactatiekundig
- Onjuist of onvolledig advies
- Onvoldoende rapportage aan klant of verwijzer
- Gezondheidsschade voor moeder of kind
- Overige schendingen van de gedragscode of beroepsstandaard

Privacy

Als cliënt is het goed om te weten hoe de lactatiekundige IBCLC met persoonsgegevens omgaat.

Hier kun je meer lezen over het privacy protocol.